| ویکی پدیا فارسی

برای هزارمین بار می گویم که رابطه ها را باید ساخت!

هیچ رابطه ای خود به خود خوب نیست، هیچ رابطه ای خود به خود

زنده نمی ماند!

گلدان را بی آب دادن اگر رها کنید

می میرد، رابطه ها را به امید زمان رها کنید می میرند!

رابطه هایتان را به امان خدا و زمان رها نکنید! زمان دشمن سرسخت رابطه هاست.

رابطه ها گلدان مصنوعی نیستند که تا ابد لبخند زنان و صاف صاف باقی بمانند...

رابطه ها جان دارند و جاندار ها

می میرند!

برای هزارمین بار می گویم که رابطه ها را اگر هر روز نوازش نکنید بی شک می میرند!...

نگذارید که این گلدان ها هی بمیرند و هی بروید گلدان تازه ای بخرید!

کشتن اینهمه گلدان منجر به پیدا کردنِ گلدانی جادویی که خود به خود تا ابد زنده بماند نمی شود!!!